TELEFON: (+420) 271 001 211 / E-MAIL: RLC@RLC.CZ   
 • RLC
 • AVON
 • FTTx řešení
 • WDM Systémy
 • Realizace a služby
 • Školení

Pozvánka na valnou hromadu

 

Představenstvo společnosti RLC Praha a.s., se sídlem v Popovičkách 100, 251 01 Říčany u Prahy,

IČ 26420601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 6942

 

tímto svolává

ve smyslu obchodního zákoníku, zákona o obchodních korporacích a stanov akciové společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 14. února 2019 od 15,00 hodin v kanceláři notářky JUDr. Lucie Vaňkové, na adrese Václavská 316/12, Praha 2.

 

 

Pořad valné hromady:

 1. A) Zahájení valné hromady,
 2. B) Ověření její usnášeníschopnosti,
 3. C) Usnesení:
 4. Schválení jednacího řádu valné hromady,
 5. Volba předsedy, zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu valné hromady,
 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
 7. Schválení zprávy představenstva o řádné účetní závěrce
 8. Schválení řádné roční závěrky za účetní období 2017/2018
 9. Rozhodnutí o rozdělení zisku / pokrytí ztrát
 10. Rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti
 11. D) Různé
 12. E) Závěr

 

Přílohy:

Návrh usnesení

Jednací řád valné hromady

Plná moc k zastupování akcionáře

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce

Účetní závěrka – rozvaha a výsledovka – k 31. 3. 2018

 

Prezentace společníků bude od 14.45 hodin Společník, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn ustanovit si zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže plnou mocí.

 

Valná hromada nemůže a nebude rozhodovat o bodech, které nejsou uvedeny v tomto programu a v návrhu usnesení.

 

Ing. Jaromír Šíma

Předseda představenstva

 

 

Ke stažení : Program a návrh usnesení